BẬT MÍ CÁCH SỬ DỤNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU

Định nghĩa đại từ quan hệ và cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh who, whom, which, that, whose chính xác, đầy đủ và chính xác nhất. Xem chi tiết bên dưới.

1. Đại từ quan hệ trong tiếng Anh là gì?

Đại từ liên hệ là từ đứng liền sau một danh từ để thay thế cho danh từ ấy làm chủ từ, bổ tuchs từ, hoặc sở hữu cách cho mệnh đề sau. Danh từ đứng trước đại từ liên hệ gọi là “từ đứng trước”(antecedent). Tuy theo vai trò nó đóng trong mệnh đề và từ đứng trước của nó

2. Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh: Who

Là đại từ quan hệ chỉ người làm chủ ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để làm chủ ngữ cho động từ đứng sau nó.

Theo sau who là một động từ.

EX:

The man who is sitting by the fire is my father.

That is the boy who helped me to find your house.

Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh

3. Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh: Whom

Là đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để làm tân ngữ cho động từ đứng sau nó.

Theo sau whom là một chủ ngữ.

EX:

The boy whom we are looking for is Tom.

4. Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh: Which

Là đại từ quan hệ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó.

Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.

EX:

This is the book. I like it best.

> This is the book which I like best.

The hat is red. It is mine.

> The hat which is red is mine.

Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh which làm tân ngữ, ta có thể lược bỏ which.

EX:

This is the book I like best

The dress (which) I bought yesterday is very beautiful.

5. Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh: THAT

Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại Restricted Clause (Mệnh đề xác định).

EX:

That is the book that I like best.

That is the bicycle that belongs to Tom.

My father is the person that I admire most.

I can see the girl and her dog that are running in the park.

Các trường hợp sau đây thường phải dùng that

a) Khi cụm từ đứng trước vừa là danh từ chỉ người và vật

He told me about the places and people that he had seen in London

b) Sau các tính từ so sánh hơn nhất, first và last

This is the most interesting film that I’ve ever seen.

Moscow is the finest city that she’s ever visited.

That is the last letter that he wrote.

She was the first person that broke the silence.


Hướng dẫn cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh

 

c) Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh: That sau các từ all, only (duy nhất) và very (chính là)

All that he can say is this.

I bought the only book that they had.

You’re the very man that I would like to see.

d) cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh: That sau các đại từ bất định

He never says anything that is worth listening to.

I’ll tell you something that is very interesting.

Chú ý:

Không dùng “that” sau giới từ, sau dấu phẩy và trong mệnh đề quan hệ không xác định.

Khi giới từ được đứng phía cuối ở mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng “that” thay cho whom và which trong mệnh đề quan hệ xác định.

Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta không thể bỏ đại từ quan hệ và không thể dùng “that” thay cho whom và which.

6. Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng Anh: Whose

Là đại từ quan hệ chỉ người, thay cho tính từ sở hữu. Whose cũng được dùng cho of which.

Theo sau Whose luôn là 1 danh từ

Ex:

The boy is Tom. You borrowed his bicycle yesterday.

> The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom.

John found a cat. Its leg was broken.

> John found a cat whose leg was broken.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*