KHI NÀO THÌ DÙNG MẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH MỘT CÁCH HỢP LÝ

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng “the” khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Khi xem xét về cách dùng mạo từ bất định a, an; người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được. Vậy khi nào thì dùng mạo từ trong tiếng Anh?

1. Khi nào thì dùng mạo từ trong tiếng Anh trong mạo từ bất định a/an

Mạo từ A/An được dùng trong những trường hợp sau:

Trước sự vật, sự việc được kể đến lần đầu tiên.

I live in a house near a shop. S

he has two children: a son and a daughter.

Chỉ nghề nghiệp:

I’m a student.

My brother is an architect.

Khi nào thì dùng mạo từ trong tiếng Anh trong mạo từ bất định a/an

Trong các cụm từ/ từ chỉ lượng:

a pair of/ a little/ a few/ a thousand…

Dùng trong câu cảm thán: what a + noun What a beautiful flower! What a great party!

Có nghĩa là “một” và duy nhất. There is a pen on the table.

Lưu ý: Khi nào thì dùng mạo từ trong tiếng Anh “An”: Khi an trước những danh từ có phát âm bắt đầu bằng các nguyên âm: e, a, i, u, o.

2. Khi nào thì dùng mạo từ trong tiếng Anh với mạo từ xác định “the”

Dùng “the” trong các trường hợp sau:

Sự vật, sự việc kể đến lần thứ hai

– I live in a house. The house is very nice.

– She has two children: a son and a daughter. The son is a pupil. The daughter is very small.

Chỉ các yếu tố duy nhất: the sun, the moon, the earth, the sea…

Đi với tính từ:

The rich: những người giầu

The poor: những người nghèo

The young: những người trẻ tuổi……..

Trước những từ dùng để chỉ biển, sông hồ, bể, khách sạn, quán bar, tên ban nhạc, tên các dãy núi

Ví dụ: the Nile, the Huong Tram Hotel, the Mekong river, the Himalaya, the westlife, the Backstreetboy….

Chỉ quốc tịch: the Vietnamese, the Chinese……..

Trước tên của tập hợp bao gồm các      bang, nhiều nước: the Asian , the United Nations, the United States

Khi nào thì dùng mạo từ trong tiếng Anh với mạo từ xác định “the”

3. Những trường hợp trường hợp không dùng mạo từ a/an, the

Trước những danh từ đếm được hay những danh từ không đếm được nói chung Books are good friends. Milk is good for you.

Trước một số danh từ chỉ tên nước, đường phố, thị xã, ngôn ngữ, sân bay, nhà ga, bữa ăn, núi

Ví dụ:

England is a large country.

I live in hanoi.

My house is in Quang Trung street.

They live near Noi Bai airport.

Everest is the highest mountain in the world.

 • So sánh 2 trường hợp sau:

In the church: đi đến nhà thờ (để chơi hoặc gặp mặt ai)

In church: đi cầu kinh

At/in the school/university/college: đi đến trường

At/in/to school/university/college: là học sinh, sinh viên ở trường.

4. Bài tập áp dụng khi nào thì dùng mạo từ trong tiếng Anh

Hoàn thành các bài tập dưới đây sử dụng một giới từ và một trong các từ dưới đây.(có thể sử dụng các từ này nhiều hơn một lần)

Bed, home, hospital, prison, school, university, work

 1. Two people were injured in the accident and were taken to hospital.
 2. In Britain, children from the age of five have to go………………
 3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..
 4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late……………..
 5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng:

 1. I’m afraid of dogs/the dogs.
 2. Can you pass the salt/salt, please?
 3. Apples/the apples are good for you.
 4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.
 5. Women/the women live longer than men/the men.

Bài 2:

 1. Two people were injured in the accident and were taken to hospital.
 2. In Britain, children from the age of five have to go to school.
 3. Mark didn’t go out last night. He stayed at home.
 4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late for school.
 5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going to work.

Bài 3:

 1. dogs
 2. the salt
 3. apples
 4. the apples
 5. women, men

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*