LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LUYỆN PHÁT ÂM ED TRONG TIẾNG ANH

 

Lý thuyết và bài tập luyện phát âm ed có đáp án đưa ra cái nhìn tổng quát và cụ thể nhất về cách phát âm từ vựng Tiếng Anh thì quá khứ. Bài tập thực hành luyện phát âm ed được đưa ra sau phần lý thuyết và có đáp án đi kèm, giúp bạn ôn tập hiệu quả.

1.Lý thuyết luyện phát âm ed trong tiếng Anh

Khi ta chia động từ có quy tắc ở thì quá khứ hay hoàn thành, ta thêm đuôi ‘-ed’ vào đằng sau động từ nguyên thể. Tuy nhiên, khi luyện phát âm ed sẽ được đọc khác nhau tùy từng trường hợp. Với việc không nắm rõ các quy tắc đọc ‘-ed’ sẽ làm người nghe rất khó hiểu.

Trong tiếng Anh, có 3 cách luyện phát âm ed những động từ kết thúc bằng -ed là /t/, /d/ và /id/.

Cách luyện phát âm ed: Đuôi -ed đọc là /t/

Đuôi ed được phát âm là /t/ đối với những động từ nguyên thể kết thúc bằng những phụ âm vô thanh. Vậy âm vô thanh là những âm như thế nào? Hãy thử đặt tay lên cổ họng, âm vô thanh là những âm khi đọc lên không thấy dây thanh rung.

Cụ thể, những từ kết thúc bằng các âm: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /∫/ thì ‘ed’ sẽ được đọc là /t/. Bạn có thể thử đọc một số từ sau đây để xem độ chính xác của quy tắc này: watched, booked, missed, talked…

Lý thuyết về luyện phát âm ed trong tiếng Anh

Cách luyện phát âm ed: Đuôi –ed đọc là /d/

Ngoài âm vô thành, tiếng Anh còn có những âm hữu thanh – những âm khiến dây thanh quản rung khi đọc. Đối với những động từ kết thúc bằng những âm này, -ed sẽ được luyện phát âm ed là /d/.

Những âm hữu thanh cụ thể là /n/, /b/, /g/, /v/, /z/. Đối với những động từ kết thúc bằng âm này, bạn sẽ phát âm là /d/ khi thêm đuôi –ed.

Cách luyện phát âm ed: Đuôi –ed đọc là /id/

Đối với những từ vựng nào kết thúc bằng âm /t/ và âm /d/ thì khi thêm –ed, chúng ta sẽ đọc là /id/.

2.Bài tập áp dụng cách luyện phát âm ed trong tiếng Anh

Pronouncing “ed” Endings

  • “ed” endings may be pronounced in one of the following three ways:

1) t                            2) id                         3) d

aged                          dogged                      ragged

blessed                      learned                     wicked

crooked                      naked                        wretched

1) “ed” endings are pronounced “t” if the end of the word sounds like:

K, S, Ch, Sh, F, P, Th

Example: I used my cars yesterday.

  • In example, the end of the word “used” sounds like P. So, the “ed” ending is pronounced “t”.

Directions: Write your “ed” the ending “t”.

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

2) “ed” that is ending anh pronounced “id” if the end of the word sounds like:

xT or D

Example: I wanted to go to home last weekend.

  • In this example, the end of the word “want” sounds like T. So, the “ed” ending is pronounced “id”.

Bài tập áp dụng cách luyện phát âm ed trong tiếng Anh

Directions: Write your “ed” so end is “id”.

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) “ed” endings are pronounced “d” for all other ending sounds:

A, B, E, G, H, I , J, L, M, N, O, Q, R, U, V, W, X, Y, Z

Example: I played soccer this afternoon.

  • In this example, the end in of word “play” so like young Y. So, the “ed” ending is pronounced “d”.

Directions: Write your “ed” so end is “d”.

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

Directions: Pronounce the following “ed” endings. Write (T) for a “t” sound, (ID) for an “id” sound, and (D) for a “d” sound.

Example: We wrapped the Christmas presents last night. ____T____

1) I laughed at the joke.                                                  __________

2) Our work is finished.                                                   __________

3) The snake killed the mouse.                                        __________

4) The teacher helped the student.                                __________

5) When I was younger, I wanted to walk on the moon.   __________

6) We hiked to the top of the mountain.                         __________

7) James rented his apartment.                                    __________

8) We can’t go swimming because the pool is covered.   __________

9) That old house is haunted.                                           __________

10) We hunted for her keys, but could not find them.       __________

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*